บริษัท ยูสเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

     บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2534 ภายใต้ชื่อ "ห้างหุ้นส่วนยูสเวลล์" โดยเริ่มดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ ซึ่งในปัจจุบันได้เลิกประกอบกิจการแล้ว เนื่องจากกิจการมีความเจริญก้าวหน้าและมีการขยายตัวมากขึ้น จึงได้จัดตั้งกิจการในรูปแบบบริษัทจำกัดขึ้นมาใหม่ในปี 2538 ในนาม "บริษัท ยูสเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด" ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น ทินเนอร์, แอลกอฮอล์, โชเว้นท์  ฯลฯ ต่อมาในปี 2549 ได้ก่อตั้ง "บริษัท เนรมิต ทรานสปอร์ต จำกัด" ประกอบธุรกิจเป็นผู้บริการขนส่งทุกประเภท และในปีถัดมา 2550 ได้ก่อตั้งบริษัท ไอราพต ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปเช่นเดียวกันกับ บริษัท ยูสเวลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เมื่อเวลาผ่านไปทางผู้บริหารนั้นได้เล็งเห็นถึงการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีขีดจำกัด การก่อกำเนิดของเสียที่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้รับกำจัดที่ไม่ได้มาตรฐานและการกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี ตลอดจนการลักลอบนำของเสียทิ้งจนสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนแก่ทุก ๆ คน ทางผู้บริหารจึงได้แนวคิดในการช่วยเหลือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ไม่ขัดแย้งกับการใช้ทรัพยากรของภาคธุรกิจอื่น ๆ จึงได้ก่อตั้ง "บริษัท เนเจอร์ รีไฟน์นิ่ง เทค จำกัด" ขึ้นมาในปี 2557 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการค้าและธุรกิจด้านการให้บริการจัดเก็บ/กำจัด/ขนส่งของเสีย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตลอดจนกากของเสียจากอุตสาหกรรม ด้วยการบริหารงานของผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเคมีอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี จึงมั่นได้ว่าเราจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการที่ครบวงจร